STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO
„MAGICZNA CHATKA”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Przedszkole niepubliczne „Magiczna Chatka” zwane dalej „Przedszkolem” ma siedzibę przy osiedlu Wyzwolenia 62-700 Turek
2. Ustalona nazwa Przedszkola brzmi:
Przedszkole Niepubliczne „Magiczna Chatka”
Osiedle Wyzwolenia 34, 62-700 Turek
3. Podstawą prawną działania Przedszkola jest:
– ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.)
– rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie oświaty
– niniejszy Statut nadany przez Organ Prowadzący
– wpis do ewidencji placówek oświatowych
4. Organem Prowadzącym Przedszkola jest Aneta Moczydłowska, zamieszkała przy
ul. Jaśminowej 20 Turkowice 62-700 Turek, NIP 668 184 22 68, nr dowodu osobistego ATZ 877767
5. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Koninie.

§2 CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
1. Nadrzędnym celem Przedszkola jest dobro dziecka.
2. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, rozporządzeniach wykonawczych, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego określonej przez MEN.
3. W szczególności zadaniem Przedszkola jest:
– objęcie opieką dzieci od 3 do 6 lat i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego ich rozwoju,
– W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku
– stymulowanie wszechstronnego rozwoju dzieci,
– kształtowanie i rozwijanie aktywności dzieci,
– przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej,
– kształtowanie wśród dzieci postaw tolerancji dla odmienności kulturowych i narodowościowych
– zapewnienie odpowiednich warunków bytowania, co jest między innymi związane z właściwym urządzeniem i wyposażeniem obiektu Przedszkola oraz placu zabaw i utrzymywaniem ich w należytym stanie
– zatrudnienie odpowiedniej kadry i w miarę możliwości dbałość o rozwój i podnoszenie
kwalifikacji personelu z uwzględnieniem korzyści, jakie mogą z tego wyniknąć dla dzieci
4. Zadania Przedszkola są realizowane w szczególności przez:
– wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dzieci z wykorzystaniem ich wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych,
– rozwijanie sprawności ruchowej dzieci,
– nabywanie przez dzieci kompetencji językowej, a w tym przygotowanie do podjęcia nauki czytania i pisania,
– budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz umacnianie więzi z rodziną,
– dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych dzieci,
– współdziałanie z Rodzicami / Opiekunami w celu zapewnienia prawidłowego rozwoju dzieci i ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
– udzielanie niezbędnej pomocy rodzinie dzieci w celu ich prawidłowej opieki i wychowania,

§3 ZAKRES I SPOSÓB WYKONYWANIA ZADAŃ
1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę:
– każda grupa wiekowa jest powierzona opiece jednej lub dwóch nauczycielek
– podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych grup, odbywają się na wyznaczonych terenach ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci,
– w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka
nauczycieli oraz dodatkowo na każde 10 dzieci – jedna osoba dorosła,
– w trakcie zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli-specjalistów, odpowiedzialni są oni za bezpieczeństwo dzieci.
2. W sprawowaniu opieki nad dziećmi konieczne jest przestrzeganie przez Rodziców / Opiekunów obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola lub odbieranie przez osoby wskazane przez Rodziców / Opiekunów.
3. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu lub wpływem środków odurzających
4. W chwili, gdy Rodzic / Opiekun zgłasza odbiór dziecka nauczycielowi, to Rodzic / Opiekun przejmuje na siebie odpowiedzialność za dziecko.
5. Każda wycieczka poza teren Przedszkola jest wcześniej zgłoszona i uzgodniona z Dyrektorem Przedszkola.
6. Najpóźniej na dzień wcześniej przed wycieczką Rodzice / Opiekunowie dzieci są o niej powiadamiani.

§4 ORGANY PRZEDSZKOLA I ZAKRES ICH DZIAŁANIA
1. Organami Przedszkola są:
– Dyrektor Przedszkola
– Rada Pedagogiczna
– Organ Prowadzący
2. Do zadań Dyrektora Przedszkola należy:
– bieżące kierowanie działalnością wychowawczo-dydaktyczną Przedszkola,
– sprawowanie funkcji kierownika zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli oraz innych pracowników nie będących nauczycielami,
– realizowanie założeń i koncepcji przedłożonych przez Kuratorium Oświaty lub Radę Pedagogiczną,
– realizacja uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji,
– nadzór pedagogiczny,
– czuwanie nad bezpieczeństwem i higieną pracy,
– prowadzenie polityki kadrowej Przedszkola;
– przyznawanie nagród i udzielanie upomnień nauczycielom i innym pracownikom Przedszkola
3. W Przedszkolu mogą być zatrudniani Wicedyrektorzy.
4. W czasie nieobecności Dyrektora, Wicedyrektorzy:
– kierują Przedszkolem w zakresie uzgodnionym z Dyrektorem;
– ponoszą odpowiedzialność za prawidłowość opieki nad dziećmi
5. Do zadań Organu Prowadzącego należy:
– koordynacja zgodności realizowanych przez Przedszkole celów z założeniami Statutu,
– podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu Przedszkola,
6. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym, powołanym w celu realizacji statutowych zadań Przedszkola dotyczących kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi.
7. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
8. Uchwały Rady podejmowane są większością głosów.
9. Rada Pedagogiczna ustala założenia, wytyczne oraz programy realizacji na dany rok przedszkolny.
10.Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał lub w miarę bieżących potrzeb.
11.Przewodniczący Rady Pedagogicznej prowadzi i przygotowuje zebranie Rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie jej wszystkich członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
12.W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:
– Dyrektor Przedszkola jako jej przewodniczący,
– wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu
13.Do zadań Rady Pedagogicznej należy:
– ustalanie pod względem merytorycznym rocznych i miesięcznych planów pracy Przedszkola,
– podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
– ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
– podejmowanie uchwał w prawie skreślenia dziecka z listy wychowanków,
– przygotowywanie projektów zmian Statutu,
– proponowanie Dyrektorowi Przedszkola cykli wykładów i ćwiczeń dla personelu w celu podnoszenia jego kwalifikacji zawodowych,
14.Nauczyciel jest zobowiązany do zachowania tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, spostrzeżeń i wniosków z posiedzenia Rady.
15.Członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo do hospitacji wybranych przez siebie zajęć w Przedszkolu oraz do wydawania opinii o prowadzących i ich metodach pracy.

§5 ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA
1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, od poniedziałku do piątku w dni robocze, z wyjątkiem przerw ustalonych z Organem Prowadzącym. O dniach wolnych dyrektor musi zawiadomić Rodziców / Opiekunów minimum miesiąc przed, z zastrzeżeniem że tych dni nie będzie więcej niż 6 dni. Za dni wolne uzgodnione z Organem Prowadzącym nie przysługuje zwrot pieniędzy.
2. Przedszkole jest czynne 10,5 godziny dziennie (od godziny 6.30 rano do godziny 17.00 po południu).
3. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 3 lat do 6 lat – W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
4. Przedszkole jest wielodziałowe.
5. Jeżeli w sezonie wakacyjnym (lipiec – sierpień) wystąpi zmniejszenie frekwencji, to Przedszkole zastrzega sobie prawo łączenia grup, jak również czasowe zamknięcie placówki.
6. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa „Arkusz organizacji przedszkola” opracowany przez Dyrektora Przedszkola.
7. W arkuszu organizacyjnym Przedszkola określa się w szczególności:
– czas pracy Przedszkola;
– liczbę pracowników;
– ogólną liczbę dzieci;
– terminy przerw w pracy Przedszkola.
8. Organizację pracy Przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia opracowany przez Dyrektora Przedszkola.
9. Ramowy rozkład dnia podany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej określa godziny posiłków i zajęć prowadzonych w Przedszkolu.
10. W szczególnych przypadkach Dyrektor a w przypadku jego nieobecności Wicedyrektor może zmienić organizację dnia (np. organizacja wyjścia, wycieczki, uroczystości).
11. Przedszkole może w czasie trwania roku szkolnego modyfikować ofertę edukacyjną w zależności od bieżących potrzeb.
12. W wakacje letnie Przedszkole nie prowadzi zajęć dydaktycznych, co nie wpływa na wysokość czesnego.
13. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, a w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
– z dziećmi 3 – 4 – letnimi około 15 minut,
– z dziećmi 5 – 6 – letnimi około 30 minut
W ramach opłaty stałej dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych:
– rytmika; zajęcia kulinarne, rytmika, joga, motoryka mała,
– język angielski; gimnastyka korekcyjno-kompensacyja, tańce,
– gimnastyka z elementami karate; zajęcia komputerowe, sensoplastyka,
– logopeda, psycholog (dzieci z orzeczeniem oraz w nagłych wypadkach)
– udział w imprezach organizowanych przez Przedszkole;
14. W Przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe opłacane przez Rodziców.
15. Propozycje w tym zakresie zgłasza ogółowi Rodziców Dyrektor Przedszkola.
16. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w Przedszkolu określają odrębne przepisy.
17.Koszty działalności Przedszkola pokrywane są ze środków finansowych określonych w § 9 niniejszego Statutu
18. Koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez Rodziców / Opiekunów.
19. Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez Dyrektora Przedszkola w porozumieniu z Organem Prowadzącym.
20. Odpłatność za usługi świadczone przez Przedszkole obejmuje w szczególności koszty związane z opieką i wychowaniem dziecka w Przedszkolu, z wyżywieniem dziecka i ustalana jest przez Dyrektora Przedszkola w porozumieniu z Organem Prowadzącym.
21. Z wyżywienia mogą również korzystać pracownicy Przedszkola.

§ 6 ZASADY PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA
1. Dyrektor opracowuje kryteria oraz zasady przyjęcia dzieci do Przedszkola. Przy zgłoszeniu większej liczby dzieci Dyrektor decyduje o przyjęciu dzieci w oparciu o opracowane kryteria. Liczba dzieci w Przedszkolu nie może przekroczyć 170 dzieci łącznie we wszystkich grupach.
2. Wpis dziecka na listę dzieci uczęszczających do Przedszkola dokonywany jest na podstawie zgłoszenia i wpłaty wpisowego, które będzie wliczone w opłatę miesięczną oraz po uprzedniej rozmowie z Rodzicami / Opiekunami, a w razie potrzeby po spotkaniu z dzieckiem i przedstawieniu dokumentów o stanie zdrowia dziecka.
3. Dyrektor może podjąć decyzję o nie przyjęciu dziecka do Przedszkola, w szczególności gdy Rodzice / Opiekunowie zataili istotne informacje o dziecku.
4. Przedszkole przeprowadza rekrutację na podstawie zasady powszechnej dostępności. O pierwszeństwie przyjęcia do Przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń.

§7 NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA
1. W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
2. Liczbę nauczycieli i innych pracowników określa co roku Arkusz Organizacyjny.
3. Dopuszcza się możliwość pracy wolontariuszy.
4. Prawa i obowiązki osób zatrudnionych określają umowy zawarte z personelem Przedszkola w oparciu o obowiązujące przepisy.
5. Nauczyciele Przedszkola zobowiązani są do:
– obowiązkiem każdego pracownika jest zapoznanie się z Konwencją Praw Dziecka i
przestrzeganie jej postanowień
– współdziałania z Rodzicami / Opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa Rodziców / Opiekunów do znajomości zadań wynikających z
programu wychowania przedszkolnego i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju szczególnie w ramach indywidualnych konsultacji nauczycieli z Rodzicami / Opiekunami,
– wykonywania swoich obowiązków ze szczególnym uwzględnieniem troski o dzieci;
– przestrzeganie dyscypliny pracy i poleceń Dyrektora Przedszkola;
– prowadzenie dokumentacji pedagogicznej obowiązującej w Przedszkolu
– planowania i prowadzenia pracy wychowawczo-dydaktycznej,
– prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie
potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowania tych obserwacji,
– współpracy ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną.
Szczegółowe zakresy obowiązków nauczycieli i innych pracowników Przedszkola znajdują się w teczce osobowej każdego pracownika Przedszkola
6. Spotkania z Rodzicami / Opiekunami odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz w półroczu.

§8 WYCHOWANKOWIE
1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 lat do roku, w którym ukończą 6 lat.
2. Dzieci mają prawo do:
– właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
– ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania ich godności osobistej,
– życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym,
3. W Przedszkolu nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody ich Rodziców / Opiekunów, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie lub zdrowie dziecka.
4. Rodzice wyrażają zgodę na badanie przez logopedę.
5. Wychowankowie Przedszkola są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
6. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka zapewnia przedszkole.
7. Z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich dzieci, do Przedszkola przyjmuje się dzieci zdrowe.
8. Dziecko może zostać skreślone z listy dzieci przyjętych do Przedszkola w przypadku gdy:
a) Rodzice / Opiekunowie zalegają z opłatami za 1 miesiąc;
b) Zachowanie dziecka powoduje zagrożenie zdrowia lub życia wychowanków Przedszkola;
c) Rodzice / Opiekunowie zataili informację o stanie zdrowia dziecka, co uniemożliwia
prawidłowy proces wychowawczo – dydaktyczny;
d) Nastąpi brak współpracy pomiędzy Rodzicami / Opiekunami a personelem dydaktycznym Przedszkola w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczo dydaktycznych,
e) Nieobecność dziecka w przedszkolu przekracza miesiąc bez zgłoszenia tego faktu w przedszkolu,

§9 SPOSÓB UZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ
1. Środki finansowe przeznaczane na działalność Przedszkola pochodzą z:
– opłat rodziców i opiekunów (czesne) dzieci uczęszczających do Przedszkola,
– darowizn sponsorów na rzecz Przedszkola,
– dotacji z budżetu miasta i gminy,
– środki przeznaczone na działalność Przedszkola przez Organ Prowadzący
2. Wysokość opłat wnoszonych przez Rodziców / Opiekunów dzieci jest ustalana w umowie o opiekę przedszkolną i może być zmieniana co rok. O zmianie wysokości czesnego informuje Organ Prowadzący poprzez informację pisemną wywieszoną na tablicy informacyjnej. W przypadku wywieszenia takiego ogłoszenia nie jest konieczne zawarcie Aneksu do umów pomiędzy Przedszkolem a Rodzicem / Opiekunem.
3. Do prowadzenia placówki nie mają zastosowania przepisy o działalności gospodarczej.
4. Prowadzenie Przedszkola ma charakter prowadzenia działalności oświatowo- wychowawczej.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Przedszkola określają odrębne przepisy.
3. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej:
– nauczycieli;
– Rodziców / Opiekunów;
– pracowników obsługi i administracji
4. Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

Organ Prowadzący
Aneta Moczydłowska-Achenbach