STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH PRZED KRZYWDZENIEM W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM „MAGICZNA CHATKA” W TURKU


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1304 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606).

I.   Postanowienia ogólne

W niniejszym dokumencie – Standardach Ochrony Małoletnich zostały określone zasady ochrony małoletnich przed przemocą, w szczególności:

 1. zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem placówki oraz zachowania niedozwolone wobec małoletnich,
 2. zasady i procedura podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego,
 3. procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz w przypadku instytucji, które posiadają takie uprawnienia, osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury „Niebieskiej Karty”,
 4. zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu placówki do stosowania standardów, zasady przygotowania personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności,
 5. zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania,
 6. osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia,
 7. sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego,
 8. zasady przeglądu i aktualizacji standardów.

W Standardach Ochrony Małoletnich obowiązujących w Przedszkolu Niepublicznym „Magiczna Chatka” zostały określone również:

  1. wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi, a w szczególności zachowania niedozwolone,
  2. zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internet,
  3. procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci Internet oraz utrwalonymi w innej formie,
  4. zasady ochrony wizerunku dziecka i danych osobowych małoletnich.

5) zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia.

Wprowadzenie Standardów Ochrony Małoletnich ma na celu ochronę małoletnich przed krzywdzeniem, gdyż popełnianie przestępstw z użyciem przemocy, czy też przestępstw o charakterze seksualnym wobec małoletnich ma charakter wielowymiarowy, przeciwdziałanie im wymaga przedsięwzięcia środków o charakterze tak profilaktycznym jak i interwencyjnym ukierunkowanym na zawiadomienie właściwych organów oraz natychmiastową pomoc skrzywdzonemu. Cel, który przyświeca wprowadzeniu określonych niniejszymi Standardami zasad to zapewnienie bezpieczeństwa małoletnim w Przedszkolu Niepublicznym „Magiczna Chatka”, przestrzeganie i stosowanie w praktyce przez personel placówki treści Standardów, aby zapewnić małoletnim oraz ich rodzicom i opiekunom prawnym pewność zagwarantowania pełnej troski o dobro psychiczne i fizyczne małoletnich jak i ich godność. Obowiązkiem personelu placówki jest zapoznanie małoletnich z obowiązującymi Standardami w sposób dla nich zrozumiały, tak aby zawsze wiedzieli w jaki sposób oraz jakiej osobie powinny zgłaszać każde skierowane wobec nich zachowanie powodujące utratę poczucia bezpieczeństwa i naruszające ich godność.

 1. Objaśnienie terminów
  1. Personel placówki/przedszkola – osoba zatrudniona w Przedszkolu Niepublicznym

„Magiczna Chatka” na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia (pracownik przedszkola) jak i również każda osoba, która z racji pełnionej funkcji lub zadań posiada kontakt z dziećmi w Przedszkolu Niepublicznym „Magiczna Chatka”.

  1. Małoletni/Dziecko – każda osoba do ukończenia 18-tego roku życia.
  2. Opiekun dziecka – osoba uprawniona do reprezentacji dziecka w szczególności rodzic lub opiekun prawny dziecka jak i również rodzic zastępczy.
  3. Dane osobowe dziecka – wszelkie informacje umożliwiające identyfikację dziecka.
  4. Krzywdzenie dziecka – popełnianie czynu zabronionego lub czynu karalnego na szkodę dziecka lub zagrożenie dobra dziecka, w tym jego zaniedbanie.
  5. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego dziecka – zgoda udzielona przynajmniej przez jednego z rodziców/opiekunów prawnych dziecka. W przypadku braku porozumienia pomiędzy rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka należy poinformować rodziców/opiekunów prawnych o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinny.
  6. Osoba odpowiedzialna za Standardy Ochrony Małoletnich – pracownik wyznaczony przez Dyrektora Przedszkola Niepublicznego „Magiczna Chatka” sprawujący nadzór nad realizacją Standardów Ochrony Małoletnich.

III.   Zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem placówki w tym zachowania niedozwolone wobec małoletnich oraz wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi.

1. Rekrutacja pracowników przedszkola odbywa się zgodnie z zasadami bezpiecznej rekrutacji personelu. Każdy pracownik rozpoczynający pracę w przedszkolu ma obowiązek zapoznania się z obowiązującymi Standardami Ochrony Małoletnich.

 1. Dyrektor placówki zobowiązany jest przed zatrudnieniem każdego z pracowników pedagogicznych pobrać informację z Krajowego Rejestru Karnego w sprawie czy dany pracownik widnieje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, Systemu Informacji Oświatowej czy dany pracownik znajduje się w centralnym rejestrze orzeczeń dyscyplinarnych prowadzonym przez Ministra Edukacji i Nauki.
 2. Każdy pracownik pedagogiczny podpisuje oświadczenie, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych oraz dostarcza informację, że nie figuruje w kartotece karnej Krajowego Rejestru Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości.
 3. Każdy z pracowników niepedagogicznych podpisuje oświadczenie o niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego.
 4. Pracownicy przedszkola znają i stosują zasady bezpiecznych relacji pomiędzy małoletnimi a personelem przedszkola jak i pomiędzy samymi dziećmi (w tym zachowania niedozwolone) i zapewniają ich przestrzeganie.
 5. Pracownicy przedszkola za zgodą dziecka mają prawo przytulać dziecko, pomagać mu w wykonywaniu zadań ruchowych oraz zajęć manualnych.
 6. Wszyscy pracownicy przedszkola posiadają wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz w sytuacji konieczności ratowania zdrowia i życia dziecka mają prawo i obowiązek udzielić wszelkiej bezpośredniej pomocy dziecku.
 7. Podczas  wykonywania  czynności  pielęgnacyjnych  personel  przedszkola  ma  prawo wykonywać wszystkie czynności takie jak mycie i pielęgnacja intymnych okolic ciała dziecka oraz zmiana bielizny i ubrania. Czynności te są wykonywane w sposób delikatny tak, aby dziecko czuło się w tych sytuacjach bezpiecznie i komfortowo. Pracownik przedszkola pomaga dzieciom przy czynnościach higienicznych takich jak czyszczenie nosa czy mycie rąk.
 8. Pracownicy przedszkola zobowiązani są do spokojnej, opartej na szacunku i zaufaniu komunikacji z dzieckiem, w tym do posługiwania się językiem zrozumiałym dla dziecka. Niedopuszczalne jest podnoszenie głosu, ośmieszanie dziecka lub używanie jakiejkolwiek formy przemocy psychicznej lub fizycznej.
 9. Pracownicy przedszkola zobowiązani są do równego traktowania wszystkich dzieci z równoczesnym obowiązkiem traktowania każdego dziecka indywidualnie biorąc pod uwagę tempo rozwoju dziecka, jego możliwości oraz indywidualne potrzeby.
 10. Wszystkie procesy edukacyjne organizowane w przedszkolu są opracowywane na poziomie możliwości psychofizycznych dzieci, zgodnie z tempem ich rozwoju, wzmacnianie są również umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.
 11. W przypadkach stwierdzenia przez pracowników przedszkola nieodpowiedniego zachowania dziecka w pierwszej kolejności pracownicy zwracają uwagę i podkreślają naturalne konsekwencje działania dziecka. Pracownicy przedszkola mają obowiązek informowania dzieci jakie zachowania są niedozwolone oraz z jakimi konsekwencjami się one wiążą.
 12. Pracownicy przedszkola dbają o prawidłowe zachowania pomiędzy dziećmi, wzmacniają zachowania oparte na wzajemnej życzliwości i szacunku, informując również jakie zachowania dzieci wobec siebie nawzajem są niedozwolone.
 13. Pracownicy przedszkola zobowiązani są do zapoznania rodziców dzieci z zasadami panującymi w przedszkolu.

15. Pracownicy przedszkola zawsze nadzorują przebieg posiłków, nie zmuszają dzieci do jedzenia, zachęcają dzieci do samodzielnego spożywania posiłków, a w przypadku konieczności i wyraźnej chęci dziecka – pomagają mu.

 1. Zasady i procedura podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego oraz zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia.
  1. Pracownicy przedszkola posiadają wiedzę na temat czynników ryzyka i symptomów krzywdzenia dzieci i podczas wykonywanych obowiązków monitorują sytuację oraz dobrostan dzieci.
  2. W przypadku stwierdzenia przez pracownika przedszkola, że wystąpił czynnik ryzyka niezwłocznie powiadamia on o tym Dyrektora placówki oraz wychowawcę dziecka. Wychowawca lub psycholog pracujący w przedszkolu podejmuje rozmowę z rodzicami lub opiekunem prawnym dziecka, podczas której przekazuje informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia jak i również podejmuje próbę motywacji do szukania pomocy.
  3. W przypadku uzyskania informacji lub zauważenia przez pracownika przedszkola, że dziecko jest krzywdzone, pracownik zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania informacji Dyrektorowi przedszkola oraz sporządzenia notatki służbowej.
  4. Dyrektor przeprowadza rozmowę z wychowawcą dziecka i psychologiem, a następnie zaprasza rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, w stosunku, do którego zaistniało podejrzenie krzywdzenia i informuje ich o podejrzeniu.
  5. Psycholog albo wychowawca przeprowadza rozmowę z pokrzywdzonym dzieckiem, na podstawie której sporządza opis sytuacji przedszkolnej i rodzinnej dziecka i po rozmowie z rodzicami lub opiekunami prawnymi stwarza plan pomocy dziecku, który powinien zawierać wskazania dotyczące:
   1. działań, jakie przedszkole podejmuje w celu zapewnienia dziecku poczucia bezpieczeństwa, w tym zgłoszenie podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej instytucji,
   2. wsparcia, jakie przedszkole zaoferuje dziecku,
   3. skierowania dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku, jeżeli istnieje taka potrzeba.
 1. W przypadkach wymagających specjalistycznej interwencji ( w sytuacjach stwierdzenia krzywdzenia dziecka przez członków rodziny lub w przypadku, gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie dziecka i zgłoszenie dotyczy np. wykorzystywania seksualnego lub znęcania się fizycznego i psychicznego nad dzieckiem) Dyrektor przedszkola powołuje zespół interwencyjny, w skład którego wchodzą: psycholog, wychowawca dziecka, Dyrektor, osoba odpowiedzialna za Standardy Ochrony Małoletnich oraz mogą wejść pracownicy przedszkola posiadający wiedzę na temat dziecka, które jest krzywdzone.
 2. Zespół interwencyjny sporządza plan pomocy dziecku, spełniający wymogi określone w rozdziale IV pkt. 5 lit. a, b, c niniejszych Standardów, na podstawie informacji uzyskanych od członków zespołu.
 1. Plan pomocy dziecku jest sporządzany w formie pisemnej i przedstawiany na osobistym spotkaniu wyjaśniającym rodzicom lub opiekunom prawnym dziecka, z zaleceniem współpracy przy jego realizacji.
 2. Dyrektor informuje na piśmie rodziców lub opiekunów prawnych o obowiązku przedszkola jako instytucji – zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia dziecka do odpowiedniej instytucji takiej jak: prokuratura, policja, sąd rodzinny, ośrodek pomocy społecznej lub uruchomienia procedury „Niebieskiej Karty”. Pracownicy przedszkola znają procedurę „Niebieskiej Karty” i są uprawnieni do jej wszczynania.
 3. W przypadku, gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili rodzice lub opiekunowie prawni dziecka wobec pracownika przedszkola, powołanie zespołu interwencyjnego jest obligatoryjne. Zespół zaprasza rodziców lub opiekunów prawnych dziecka na spotkanie, w celu omówienia zgłaszanego podejrzenia. Z przebiegu spotkania sporządza się protokół, a następnie Dyrektor przeprowadza rozmowę z pracownikiem, informując go o posiadanej relacji ze zdarzenia i o obowiązku złożenia zawiadomienia na policję lub do prokuratury. Pracownika informuje się w formie pisemnej. Dyrektor placówki składa zawiadomienie na policję lub do prokuratury.
 4. W przypadku złożenia przez Dyrektora lub pracownika przedszkola zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wniosku do sądu rejonowego wydziału rodzinnego i nieletnich o wgląd w sytuację rodziny składający zawiadomienie ma obowiązek sporządzić kopię sporządzonej i przekazywanej instytucjom dokumentacji oraz poinformować o tym opiekunów prawnych dziecka.
 5. Z przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszych Standardów. Kartę załącza się do dokumentacji pobytu dziecka w przedszkolu.
 6. Wszyscy pracownicy przedszkola i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych pozyskały informację o krzywdzeniu dziecka, lub informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.
 1. Zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internet oraz procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci Internet oraz utrwalonymi w innej formie.
  1. Przedszkole, zapewniając dzieciom dostęp do Internetu, jest zobowiązane podejmować działania zabezpieczające dzieci przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju.
  2. Przedszkole zobowiązane jest zabezpieczać sieć Internet przed niebezpiecznymi dla dzieci treściami i w tym celu zobowiązane jest zainstalować oprogramowanie zabezpieczające, które jest aktualizowane.
  3. Na terenie przedszkola dostęp dziecka do Internetu możliwy jest wyłącznie podczas przeprowadzanych zajęć i odbywa się wyłącznie pod nadzorem pracownika przedszkola.

4. Pracownik pedagogiczny przedszkola ma obowiązek informowania dzieci o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu. Czuwa także nad czyhającymi zagrożeniami podczas korzystania z Internetu przez dzieci.

 1. Zasady ochrony wizerunku dziecka i danych osobowych małoletnich.
  1. Personel placówki bezwzględnie przestrzega zasad ochrony danych osobowych dziecka zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zapewniając najwyższe standardy ochrony danych osobowych małoletnich.
  2. Pracownicy przedszkola zapewniają ochronę dóbr osobistych dziecka w tym prawa do prywatności oraz ochronę wizerunku dziecka.
  3. Pracownicy placówki mogą wykorzystać informację o dziecku wyłącznie z zachowaniem anonimowości dziecka oraz w sposób uniemożliwiający identyfikację dziecka, w celach edukacyjnych lub szkoleniowych.
  4. Dane osobowe dziecka są udostępniane wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
  5. Pracownicy placówki mają obowiązek zachowania w tajemnicy przetwarzanych przez nich danych osobowych jak i również sposobów zabezpieczenia tych danych przed dostępem przez osoby nieuprawnione.
  6. Pracownicy przedszkola nie mogą udostępniać informacji o dziecku, jego sytuacji rodzinnej osobom postronnym jak i również chronią wizerunek dziecka poprzez uniemożliwianie osobom postronnym utrwalania wizerunku dziecka na terenie placówki.
  7. Udzielenie przez pracownika przedszkola informacji o dziecku osobie nie będącej rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka lub upublicznienie wizerunku dziecka utrwalonego w jakiejkolwiek formie (również przedstawicielom mediów poprzez filmowanie, fotografowanie, nagrywanie głosu dziecka) wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego dziecka. W celu wyrażenia zgody rodzica lub prawnego opiekuna dziecka na utrwalenie wizerunku dziecka, pracownik przedszkola kontaktuje się z rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka i ustala procedurę uzyskania zgody. Niedopuszczalne jest przekazanie osobie postronnej (przedstawicielowi mediów) danych kontaktowych do rodzica lub opiekuna prawnego dziecka bez jego zgody.
  8. Przedszkole Niepubliczne „Magiczna Chatka” posiada w swojej placówce monitoring i rodzice lub opiekunowie prawni dziecka wyrażają na to zgodę.
  9. Pracownicy przedszkola mogą utrwalać wizerunek dziecka w postaci zdjęć lub filmów i zamieszczać je na stronie internetowej przedszkola po uzyskaniu zgody rodziców dziecka lub opiekunów prawnych dziecka. Niedopuszczalne jest publikowanie wizerunku dzieci przez pracowników placówki w innych miejscach niż placówka lub strona internetowa przedszkola.
 1. Zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania oraz zasady przeglądu i aktualizacji standardów.
  1. Dyrektor przedszkola wyznacza pracownika przedszkola jako osobę odpowiedzialną za wprowadzenie i monitorowanie realizacji wszystkich zapisów określonych w niniejszych Standardach Ochrony Małoletnich w przedszkolu.
  2. Osoba wyznaczona przez Dyrektora przedszkola zgodnie z pkt. 1 jest odpowiedzialna za reagowanie na wszelkie sygnały naruszenia zasad określonych w Standardach Ochrony Małoletnich, przeprowadzanie pośród pracowników przedszkola raz na 12 miesięcy ankiety monitorującej poziom realizacji Standardów Ochrony Małoletnich, w której to ankiecie pracownicy będą mogli wskazywać zauważone przez nich naruszenia oraz składać propozycję zmian obowiązujących Standardów Ochrony Małoletnich. Wzór ankiety stanowi Załącznik nr 2 do niniejszych Standardów Ochrony Małoletnich.
  3. Osoba odpowiedzialna za realizację i propagowanie Standardów Ochrony Małoletnich opracowuje przeprowadzoną ankietę, a jej wyniki umieszcza w sporządzonym raporcie z monitoringu, który przekazuje Dyrektorowi przedszkola.
  4. Dyrektor przedszkola po zapoznaniu się z otrzymanym raportem z monitoringu wprowadza do obowiązujących Standardów Ochrony Małoletnich niezbędne zmiany i ogłasza je pracownikom przedszkola, rodzicom i opiekunom prawnym dzieci oraz dzieciom w sposób dla nich zrozumiały.
  5. Ogłoszenie Standardów Ochrony Małoletnich następuje poprzez wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń lub w innym widocznym miejscu w siedzibie przedszkola jak i również w wersji skróconej przeznaczonej dla dzieci oraz zamieszczenie na stronie internetowej przedszkola.
 1. Przepisy końcowe.
  1. Niniejsze Standardy Ochrony Małoletnich przed przemocą wchodzą w życie na mocy zarządzenia Dyrektora przedszkola z dniem ogłoszenia.
  2. Ze Standardami Ochrony Małoletnich zapoznani są wszyscy pracownicy przedszkola, co potwierdzają własnoręcznym podpisem.
  3. Ogłoszenie Standardów Ochrony Małoletnich następuje poprzez wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń lub w innym widocznym miejscu w siedzibie przedszkola jak i również w wersji skróconej przeznaczonej dla dzieci oraz zamieszczenie na stronie internetowej przedszkola.