REGULAMIN
PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO „Magiczna Chatka”

I. ORGANIZACJA

1. Przedszkole jest instytucją oświatową, wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą oraz realizuje zadania zawarte w Statucie Przedszkola.
2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
3. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wypełnienie Karty Zgłoszenia Dziecka oraz uiszczenie opłaty wpisowej.
4. Do przedszkola przyjmowane są dzieci, które ukończyły 2,5 roku życia, są samodzielne, komunikują swoje potrzeby.
5. Przedszkole jest czynne w godzinach od 6:30 do 16.30.
6. Nieobecność dziecka należy zgłosić do 7.45 rano.
7. Należy odbierać dziecko do godz. 16.30.
8. Dziecko mogą przyprowadzać i odbierać rodzice lub prawni opiekunowie lub upoważniona przez nich osoba (pełnoletnia), po uprzednim poinformowaniu Przedszkola i potwierdzeniu na piśmie.
9. Dziecko przyprowadzane do przedszkola musi być zdrowe tj. nie mające kataru, gorączki, biegunki, wymiotów, itp.
10.Dziecko powinno posiadać buty zmienne, przybory do mycia zębów, bieliznę i odzież na przebranie.
11.Każde dziecko ma przypisane mu miejsce w szatni.
12.W przedszkolu jest wyznaczany czas na odpoczynek dzieci.
13.Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową, program wychowania w przedszkolu wybrany spośród programów wpisanych do wykazu programów dopuszczonych przez MEN do użytku w przedszkolu oraz programów autorskich opracowanych przez nauczycieli przedszkola.
14.Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do przedszkola. Do przedszkola nie wolno przynosić własnych posiłków i zabawek.
15.Ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwego wypadku. Przedszkole ubezpiecza każde dziecko w/w ubezpieczeniem.
16. Wstęp do stołówki mają wyłącznie dzieci korzystające z posiłków oraz pracownicy pedagogiczni i administracyjni przedszkola.

II. ZADANIA PRZEDSZKOLA

1. Wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego dziecka.
2. Sprawowanie opieki nad wychowankami, zapewnienie im bezpiecznych warunków.
3. Rozwijanie w ramach istniejących zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci.
4. Współdziałanie z rodzicami w zakresie niezbędnym dla rozwoju dzieci.
5. Stwarzanie warunków do rozwoju samodzielności dzieci, dążenia do osiągania celów, kształtowanie umiejętności obserwacji otaczającego środowiska, ułatwianie zrozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka oraz poszukiwania informacji.
6. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni i fantazji dzieci.
7. Tworzenie warunków harmonijnego rozwoju fizycznego dzieci oraz uczenie bezpiecznych i pro-zdrowotnych zachowań.
8. Współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie jej w wychowywaniu dzieci oraz rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka.
9. Zapewnienie dzieciom możliwości udziału w zajęciach dodatkowych, które mogą być finansowane ze środków przedszkola lub dodatkowych opłat ponoszonych przez rodziców.

III. PRAWA DZIECKA

1. Dzieci w przedszkolu mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

• Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo -dydaktycznego;
• Szacunku dla wszystkich jego potrzeb,
• Życzliwego i podmiotowego traktowania oraz akceptacji jego osoby, takim, jakim jest;
• Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej, bądź psychicznej;
• Poszanowania własności;
• Indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju;
• Pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

1. Przestrzeganie niniejszego regulaminu.
2. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub zapewnieniu upoważnionej osoby zastępczej.
3. Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu.
4. Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu Sms-em na numer 797726587 (najpóźniej do 7.45 rano) oraz niezwłoczne informowanie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
5. Rodzice mają prawo do:

• Zapoznania się z programem i zadaniami przedszkola;
• Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat postępów,
• sukcesów i niepowodzeń swojego dziecka;
• Uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu
• przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania
• dziecku pomocy;
• Wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi opinii
• na temat pracy przedszkola;
• Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu
• skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania
• drogi jego indywidualnego rozwoju.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2011 r.