REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW
OBOWIĄZUJĄCY W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU MAGICZNA CHATKA

§ 1 Postanowienia ogólne.

1. Regulamin określa zasady korzystania przez dzieci i dorosłych z placu zabaw Przedszkola Niepublicznego Magiczna Chatka
2. Określone w regulaminie zasady służą przede wszystkim zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa przebywającym na placu zabaw dzieciom.
3. Za rzeczy pozostawione na placu zabaw, przy wejściu do przedszkola pracownicy przedszkola nie ponoszą odpowiedzialności.

§ 2 Zasady korzystania z ogrodu przedszkolnego.

1. Plac zabaw przeznaczony jest wyłącznie dla wychowanków przedszkola.
2. Z urządzeń znajdujących się na terenie przedszkola mogą korzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkola.
3. Za bezpieczeństwo wychowanków podczas pobytu na placu zabaw odpowiadają wychowawcy oraz pomoc nauczyciela pełniący w tym czasie opiekę nad dziećmi.
4. Przed wyjściem na plac zabaw wychowawcy, pomoc nauczyciela, mają obowiązek sprawdzić stan techniczny znajdujących się na placu urządzeń i zabawek; wszelkie nieprawidłowości należy zgłosić Organowi Prowadzącemu, zabezpieczać lub w miarę możliwości usunąć z placu zabaw.
5. Wychowawcy mają obowiązek ustalać z dziećmi zasady bezpieczeństwa oraz wymagać ich konsekwentnego przestrzegania.
6. Pod żadnym pozorem na placu zabaw nie można zostawiać dzieci bez opieki.
7. W czasie pobytu dzieci na placu zabaw brama wejściowa powinna być zamknięta.
8. Na placu zabaw mogą być organizowane zabawy oraz ćwiczenia ruchowe, gimnastyczne, zawody; na potrzeby organizowanych zajęć może być wnoszony dodatkowy sprzęt.
9. W razie wypadku w pierwszej kolejności należy udzielić pomocy poszkodowanemu dziecku, następnie powiadomić Organ Prowadzący oraz rodziców dziecka.
10. W wyjątkowo słoneczne dni dzieci powinny być zapatrzone w dodatkowe okrycia głowy (np. czapeczki z daszkiem, chustki).
11. Podczas pobytu na placu zabaw dzieci mogą korzystać z toalety wyłącznie pod opieką dorosłego.
12. O odbiorze dziecka z placu zabaw rodzice oraz osoby upoważnione mają obowiązek powiadomić o tym fakcie nauczyciela; odbiór dziecka z placu zabaw nie może być samodzielną decyzją osoby odbierającej.
13. Z chwilą odbioru dziecka, jego rodzice bądź osoby przez nich upoważnione ponoszą pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie dziecka.

§ 3 Postanowienia końcowe.

1. Do przestrzegania niniejszego regulaminu zobowiązani są rodzice i prawni opiekunowie oraz osoby pisemnie przez nich upoważnione a także pracownicy przedszkola.
2. Niniejszy regulamin dostępny jest w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola dla pracowników przedszkola, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez dyrektora przedszkola.